Business Demographic Survey

Please give us your feedback by filling in the information

TOWARDS A SUSTAINABLE SOCIETY

CRCD is dedicated to a developed society of sustainable productivity and consumption, a society where the equity is the basis of the dynamical harmony among people, by respecting and serving to each other and to the environment

PRESS CONFERENCE "For Sustainable Development Programs in the General Election Campaign 2017!" The position of the environmental organizations after recognizing electoral programs of political parties in general elections 2017 We, 30 environmental organizations, operating all over Albania, are following with interest this electoral campaign, the programs and commitments of political parties for the development of …
FTESE PER GAZETARE

FTESE PER GAZETARE

Kjo ftesë i drejtohet gazetarëve që zhvillojnë veprimtarinë e tyre në qytetet Shkodër, Tiranë, Elbasan, Berat dhe Vlorë Duke e vlerësuar rolin e medias vizive dhe të shkruar si një prej faktorëve kryesorë në rritjen e transparencës dhe angazhimit të qytetarëve në proçeset vendimmarrëse, ftohen gazetarët që punojnë në qytetet Shkodër, Tiranë, Elbasan, Berat dhe …

Partners

US Embassy
GIZ Albania
Delegation of the European Union in Albania
SOROS Open Society Foundation for Albania
REC Regional Environmental Center
ALDA European Association for Local Democracy

The OSBE presence, Tirana office
SNV, Fier office
PSO Capacity building in Developing Countries
Milieukontakt International, Tirana office
CIRAB, University of Ancona
Municipality of Vlora