PRESS CONFERENCE
“For Sustainable Development Programs in the General Election Campaign 2017!”

The position of the environmental organizations after recognizing electoral programs of political parties in general elections 2017

We, 30 environmental organizations, operating all over Albania, are following with interest this electoral campaign, the programs and commitments of political parties for the development of the country over the next four years, and we note that:

  • 18 political parties are registered for general elections. Over 70% of these parties have not published yet their programs for the country’s future economical, social and cultural development;
  • Meanwhile, in the statements and public speeches of the parties leaders, are neglected, almost not mentioned at all, the environmental policies that lead the country towards sustainable economic development in line with European Union countries.

Consequently, we conclude and are convinced that:

  • This shortcoming poses serious risk to the wished future and to the integration of Albania and Albanians into the European Union;
  • Sustainable Development is not a technical challenge, but a necessary development policy that meets multiple goals over the future towards ecological and economic protection that respects the basic standards of human dignity, human rights and wellbeing.

We sustain our posistin in the experience of the last 25 years, in which we regret to notice that the development programs leaded by all political parties and especially those that have governed
the country, testify the environmental and socio-economic crises of our country by trying to develop quickly, maximizing natural resources and increasing degradation and environmental pollution, thus following the path of unsustainable development. We are witnesses that this policy has restrained us and will restrain us even more from European integration, which has well-known and accepted standards from our country and sector policy towards green development and sustainable economy.
Seeing that the same unsustainable development path continues to be still expressed in the chaotic engagement of this campaign, where solutions come from above without discussing and mobilizing the bottom-up approach, and

where the politics require fast enrichment andwhereever possible, we appeal to political parties to:

  1. Make their electoral programs public as soon as possible, ensuring transparency and providing Albanian citizens with arguable alternative choices to deserve their
    vote;
  2. Include in their electoral programs environmental friendly policies, thus integrating the elements of sustainable development;
  3. Ensure the participation of stakeholders in decision-making, in accordance with national interests and in respect of national legislation and all international conventions where Albania is a signatory party.

We believe there are still opportunities and time for political parties and politicians to reduce and improve the unsustainable patterns of country economic development on which the new government will work in the next four years.

With trust and a loud voice, the environmental organisations as below:

1. Qendra “Grupimi Ekolëvizja” -Tiranë
2. Forumi i Mendimit të Lirë – Tiranë
3. Egnatia – Librazhd
4. Agjencia Jonjane e Medias, Mjedisit dhe Informacionit (AJMMI) – Sarandë
5. Milieukontakt Albania – Tiranë
6. SEEP – Vlorë
7. Together for Life – Tiranë
8. Ekomjedisi – Durrës
9. Qendra Mjedisore EDEN – Tiranë
10. Qendra e Informacionit Aarhus – Shkodër
11. EcoAlbania – Tiranë
12. Klubi Ekologjik – Elbasan
13. Për Mirëqenie Sociale dhe Mjedisore – Berat
14. CRCD -Vlorë
15. Instituti i Këkrimeve Urbane -Tiranë.
16. AULEDA – Vlorë
17. Fondacioni Gjirokastra – Gjirokastër
18. Tjetër Vizion – Elbasan
19. Unë, Gruaja – Pogradec
20. Sot për të ardhmen – Durrës
21. Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri- INCA
22. ILIRIA- Tiranë
23. Forumi Shqiptar Liqeni i Shkodres – Shkodër
24. MIQESIA- Ulëz, MAT
25. Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit- Kukës, HAS
26. GREEN&CLEAN- Korçë
27. CAJUPI – Gjirokastër
28. Adriatic Center – Vlorë
29. GO2 – Shkodër
30. Shoqata e Përdoruesve të burimeve Natyrore Sllovë – Diber

Download (PDF, Unknown)

FTESE PER GAZETARE

Kjo ftesë i drejtohet gazetarëve që zhvillojnë veprimtarinë e tyre në qytetet Shkodër, Tiranë, Elbasan, Berat dhe Vlorë

Duke e vlerësuar rolin e medias vizive dhe të shkruar si një prej faktorëve kryesorë në rritjen e transparencës dhe angazhimit të qytetarëve në proçeset vendimmarrëse, ftohen gazetarët që punojnë në qytetet Shkodër, Tiranë, Elbasan, Berat dhe Vlorë të jenë pjesë e trajnimit një ditor, i cili synon të ndikojë në rritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve për të qënë të përfshirë në debatë, konsultime dhe raportime mbi tematika thelbësore që lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë me qytetarin dhe mjedisin.
Kjo përqasje bazohet në nevojën për të forcuar rolin dhe ndikimin e publikut, shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë të interesuar në proceset vendimarrëse të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis/Vlerësimit Strategjik në Mjedis, si edhe në reflektimin e çdo zhvillimi social apo politik që ndikon në mbarëvajtjen e procesit.

Nëpërmjet kësaj nisme gazetarët mund të:
– zhvillojnë më tej njohuritë e tyre për proçedurat mbi VSM/VNM;
– të jenë më të informuar mbi tematika mjedisore;
– ndikojnë në rritjen e ndërgjegjësimit dhe rolit të publikut për çështjet mjedisore;
– angazhohen dhe të forcojnë bashkëpunimin në nivel lokal me organizatat mjedisore.
– fokusojnë mjedisin në agendën mediatike si një aspekt i rëndësishëm i zhvillimit të qendrueshëm

Kjo ftesë vjen në zhvillim të projektit  “Shoqëri pjesëmarrëse në vendimmarrje“ mbështetur nga: Bashkimi Evropian, në kuadër të programit të grantit “Shoqëria Civile Vepron për Zhvillimin Social Ekonomik mbi Bazat e një Mjedisi të Shëndetshëm (CO-SEED)”, nëpërmjet INCA (Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri).

Ju lutem dërgoni emrin e personit dhe gazetën/median që mbulon (nëse ka të tillë) brenda datës 20 shkurt 2017.

Për çdo informacion plotësues mos hezitoni të kontaktoni organizatën zbatuese të projektit në nivel lokal:
– Qendra mjedisore për Zhvillim Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN)-Tiranë: Herda Paço herda.paco@eden-al.org
– Klubi Ekologjik Elbasan (KEE): Ahmet Mehmeti ahmeteccel@hotmail.com
– Qendra e Infomacionit Aarhus Shkodër (AIC): aicshkodra@gmail.com
– Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim: (CRCD)- Vlorë: Alba Naçi info@crcd.org.al
– Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore (FSEW)- Berat:  natyraberat@yahoo.com

Më shumë rreth projektit “Shoqëri pjesëmarrëse në vendimmarrje“ klikoni këtu