Menaxhimi i mbetjeve spitalore në qytetin e Vlorës

Project Info

Kohëzgjatja: Dhjetor 2014 – Maj 2015
Burimi i fondeve: SOROS

 Përshkrim i shkurtër
Qëllimi i projektit është të paraqesë zbatueshmërinë e kontratave të menaxhimit të mbetjeve spitalore në subjektet shëndetësore publike e private si dhe sensibilizimin e aktorëve kryesorë.

Aktivitetet e kryera: 

  • Workshop informativ
  • Vizita monitoruese për mbledhjen e informacionit në lidhje me zbatimin e kontratave të subjekteve shëndetësore
  • Raporti i vlerësimit të treguesve indikativ në lidhje me zbatimin e legjislacionit përkatës dhe rregulloret në spitale, qendra shëndetësore, farmaci, klinika dentare, laboratore, etj
  • Tryezë e rrumbullakët për të prezantuar përfundimet e raportit në mediat lokale